Archieven

Tegemoetkoming Chronisch zieken 2020


Onderstaande info komt van de PGB-pagina van ZorgWijzer. Op de website van ZorgWijzer staat nog veel meer nuttige informatie. Zo kun je er bijvoorbeeld in 1 oogopslag zien welke zorgverzekeringen er zijn en welke premies ze berekenen.

Klik hier voor de link naar de ZorgWijzer


WTCG: Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken & Gehandicapten

De Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Deze tegemoetkoming was bedoeld om extra kosten, gemaakt wegens ziekte, te dekken.

Hoewel de WTCG niet meer bestaat, is er wel een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die arbeidsongeschikten maken als gevolg van een ziekte of handicap.

De tegemoetkoming wordt in september uitgekeerd door het UWV.

Wie krijgt de tegemoetkoming?

Mensen die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van ziekte of handicap komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent ten minste 35% arbeidsongeschikt
 2. Je hebt op 1 juli recht op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
 3. Je hebt recht op hulp bij het vinden van werk of werkbehoud
 4. Je hebt recht op hulp om te studeren

Er wordt automatisch bepaald of je recht hebt op de tegemoetkoming. Je hoeft deze niet aan te vragen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt 177,68 euro netto (in 2019). Het bedrag wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van Sociale Zaken. Je ontvangt de jaarlijkse tegemoetkoming rond 21 september, tegelijk met de uitkering. Het bedrag wordt altijd gestort op je rekening.

Wmo en bijzondere bijstand

De gemeente biedt tegenwoordig ook ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de bijzondere bijstand. Daarvoor is extra geld voor vrijgemaakt.

Zijn er andere tegemoetkomingen?

Ja, er is nog één regeling in het kader van financiële compensatie. Daarnaast zijn er algemene regelingen voor mensen met een laag inkomen:

 

Tegemoetkoming ziektekosten en meer 2020


Onderstaande info komt van de PGB-pagina van ZorgWijzer. Op de website van ZorgWijzer staat nog veel meer nuttige informatie. Zo kun je er bijvoorbeeld in 1 oogopslag zien welke zorgverzekeringen er zijn en welke premies ze berekenen.

Klik hier voor de link naar de ZorgWijzer


Tegemoetkoming ziektekosten bij laag inkomen

Als je een relatief laag inkomen hebt, zijn er verschillende regelingen en voorzieningen waar je gebruik van kunt maken om je een financiële steun in de rug te geven. De overheid en gemeente kunnen je hierbij helpen.

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende regelingen die er zijn voor mensen met beperkte financiële middelen. We gaan daarbij vooral in op regelingen en voorzieningen met betrekking tot de zorg.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een financiële compensatie van de overheid voor kosten die je maakt voor je zorgverzekering, zoals de premie die je betaalt aan de zorgverzekeraar en het eigen risico. Zorgtoeslag is echter alleen bedoeld voor alleenstaanden en partners met een relatief laag inkomen. Ook ben je 18 jaar en ouder moet je beschikken over een Nederlandse zorgverzekering. Je berekent jouw persoonlijke zorgtoeslag op de website van de belastingdienst.

Meer over de zorgtoeslag.

Zorgverzekering via de gemeente

Omdat de kosten van de zorgverzekering in 2020 al hoog genoeg zijn voor mensen met een laag inkomen, kan het interessant zijn om een zorgverzekering af te sluiten via de gemeente. Dat kan allerlei voordelen bieden, zoals, een lager eigen risico en uitgebreidere vergoedingen. Sommige gemeenten betalen zelfs een deel van je zorgpremie. Informeer bij jouw gemeente of je recht hebt op een zorgverzekering via de gemeente.

Houd er wel rekening mee dat het afsluiten van een zorgverzekering via de gemeente meestal alleen is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het wettelijk minimumloon.

Eigen risico gespreid betalen

Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het verplichte eigen risico van de zorgverzekering gespreid te betalen. Dat kan handig zijn, zeker als je als je van tevoren al weet dat je het eigen risico al in het begin van het jaar gaat opmaken. Het is dan fijn om de kosten te spreiden over een heel jaar. Daarmee voorkom je dat je in één keer een rekening van 385 euro moet betalen aan jouw ziektekostenverzekeraar. Via de onderstaande link tref je een overzicht van verzekeraars waarbij je het verplichte eigen risico vooraf gespreid kunt betalen.

Het is in elk geval bij alle verzekeraars mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen nadat je de eerste nota hebt ontvangen.

Aftrekbare ziektekosten

Ziektekosten die niet door de verzekering vergoed worden, zijn vaak aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan een aardig financieel voordeel opleveren, omdat je minder belasting betaalt of zelfs geld terugkrijgt.

Aan het aftrekken van ziektekosten zitten wel een aantal voorwaarden. Niet alle ziektekosten zijn namelijk  aftrekbaar. Ook dienen je ziektekosten boven een bepaald drempelbedrag te komen. Hoe hoog die drempel is, hang af van je inkomen. Mensen met een lager inkomen hebben een lager drempelbedrag en kunnen hun specifieke zorgkosten met nog eens 40 procent verhogen (ouderen zelfs met meer dan 100 procent).

Op Zorgwijzer vind je meer informatie over welke ziektekosten wel en niet aftrekbaar zijn en wat het drempelbedrag in jouw situatie is.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo

Als je zorg, hulp of ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Iemand krijgt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp thuis en betaalt daarvoor een vast maandbedrag aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoe hoog het bedrag is, hangt af van je inkomen.

Voor mensen met een laag inkomen kan deze financiële last al snel te hoog worden. Daarom zijn er voor hen mogelijkheden om een tegemoetkoming of vergoeding van deze eigen bijdrage te krijgen. Dit kan via een speciale minimaregeling die men via de gemeente kan aanvragen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering die de eigen bijdrage vergoedt.

Andere regelingen (niet zorg gerelateerd)

Naast de hierboven genoemde zorggerelateerde voorzieningen en regelingen zijn er nog een aantal andere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is bedoeld als je onverhoopt tegen  noodzakelijke kosten aanloopt die je niet direct kunt betalen en ook niet worden gedekt door een andere regeling. Via de bijzondere bijstand krijg je dan eenmalige uitkering waarmee de kosten alsnog voldaan worden. Via de onderstaande link krijg je meer informatie over de bijzondere bijstand, bijvoorbeeld over hoe je deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Meer informatie over de bijzondere bijstand

Mensen met een beperkt inkomen komen soms ook in aanmerking voor kwijtschelding van waterschapslasten.

Kwijtschelding gemeente belastingen

De gemeente heft belastingen omdat burgers gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, zoals riolering, afvalinzameling en verlichting. Iedereen betaalt hier aan mee. Als je echter een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor een kwijtschelding van deze belastingen. De gemeente bepaalt of dit in jouw situatie mogelijk is. Er wordt dan vooral gekeken naar je inkomen, je vermogen en de uitgaven die je hebt. Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.

 

PGB en meer 2020


Onderstaande info komt van de PGB-pagina van ZorgWijzer. Op de website van ZorgWijzer staat nog veel meer nuttige informatie. Zo kun je er bijvoorbeeld in 1 oogopslag zien welke zorgverzekeringen er zijn en welke premies ze berekenen.

Klik hier voor de link naar de ZorgWijzer


Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voor wie is een pgb bedoeld?

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk aan:

 • Kwetsbare ouderen
 • Chronisch zieken
 • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.
 • Jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Aan het aanvragen van een pgb zijn vaak een aantal voorwaarden verbonden. Onder het kopje ‘pgb aanvragen’ lees je welke voorwaarden van toepassing zijn.

Welke pgb-vormen zijn er?

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
 • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Hoe kan ik een pgb aanvragen?

Hoe vraag je een pgb aan?

 1. Zoek uit bij welk zorgloket je moet zijn voor de aanvraag.
 2. Vraag een pgb via het juiste zorgloket: doe dit online of telefonisch
 3. Het zorgloket bekijkt je persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
 4. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt.
 5. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Er zijn drie zorgloketten waar je terecht kunt, afhankelijk van je zorgvraag: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ.

Tijdens de aanvraag is het vaak nodig om je pgb-aanvraag toe te lichten: waarom is een pgb geschikt voor jou?

Uitleg per pgb-vorm

Hieronder wordt per pgb-vorm uitgelegd hoe je een pgb kunt aanvragen. In de tekstuele uitleg daaronder komt bovendien aan bod welke voorwaarden daarbij komen kijken.

Pgb aanvragen

 

Het aanvragen van een pgb verschilt per vorm van het pgb. Er zijn drie zorgloketten, namelijk: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ.

Pgb-Wlz

Een Pgb-Wlz indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. In eerste instantie wordt er gewoon een Wlz-aanvraag gedaan. Het CIZ bekijkt jouw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg jij recht hebt: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij activiteiten en/of verblijf in een zorginstelling.

De indicatie wordt opgestuurd naar een zorgkantoor in de regio. Bij dit zorgkantoor kun je vervolgens een aanvraag doen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Voorwaarden:

 • Er wordt in een budgetplan beschreven welke zorg je inkoopt bij welke zorgverleners.
 • Er wordt een contract afgesloten met deze zorgverleners. Bij iedere zorgcontract hoort ook een beschrijving van de zorg die wordt verleend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het pgb-contract goed.
 • Behandelingen worden niet betaald uit het pgb.
 • Soms is het verplicht dat iemand het pgb voor je beheert.

Pgb-Wmo

Bij het zorgloket van de gemeente kun je als burger terecht als je hulp nodig hebt in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in jouw huis (rolstoel, traplift). Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens zelf voor een pgb of voor zorg in natura.

Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via zorg in natura. In dat geval mag een pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat je slechts het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten. Het verschil zal door de cliënt zelf worden betaald. Voor hulp bij het aanvragen van pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

Voorwaarden: 

 • Er moet duidelijk aangegeven zijn waarom een pgb wenselijk is voor je.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen.
 • Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die je krijgt van familie, vrienden en kennissen.

Pgb-Zvw

Vanaf 1 januari 2015 zijn er rond het persoonsgebonden budget een aantal hervormingen doorgevoerd. Zo zijn zorgverzekeraars vanaf nu verantwoordelijk voor het organiseren van persoonlijke verzorging en wijkverpleging. In het kort betekent dit dat het pgb wordt verankerd in de Zwv.

Mensen die op dit moment al een pgb hebben voor de indicatie persoonlijke verpleging en/of verzorging, of intensieve kindzorg hebben (als het goed is) begin 2015 automatisch een pgb van hun zorgverzekeraar gekregen.

Een nieuwe pgb of herindicatie kan worden aangevraagd door een gesprek aan te gaan met de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd. Hij/zij onderzoekt de hulpvraag/zorgbehoefte en persoonlijke situatie en onderzoekt welke oplossingen er zijn voor de cliënt. Vervolgens wordt gekeken welke zorg wordt toegekend en kan de client aangeven te willen kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Voorwaarden:

 • Je schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg wordt ingekocht.
 • Er wordt duidelijk gemotiveerd waarom een pgb wenselijk is.
 • De zorgverzekeraar bekijkt of een pgb geschikt is en beoordeelt de kwaliteit van ingekochte zorg.
 • Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement voor een pgb. Deze staat beschreven in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering. In het reglement staat bijvoorbeeld aan welke criteria je moet voldoen voor een pgb.

Pgb-Jeugdwet

Via de gemeente kan een pgb voor jouw kind worden aangevraagd. Echter zal de gemeente vaak eerst een individuele voorziening aanbieden (via zorg in natura). Als ouder of verzorger bekijk en overleg je of deze voorziening geschikt is of dat een persoonsgebonden budget echt nodig is in de situatie van het kind.

Welke en de hoeveelheid zorg die nodig is, wordt door een indicatiesteller van de gemeente of een jeugdarts vastgesteld. Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via zorg in natura. In dat geval mag een pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat je slechts het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten. Het merendeel zal door de cliënt zelf worden betaald. Voor hulp bij het aanvragen van pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

Voorwaarden:

 • Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom een pgb voor jouw kind wenselijk is en zorg in natura niet past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte zorg, diensten, hulpmiddelen en voorzieningen.
 • Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die je kind krijgt van familie, vrienden en kennissen.

Kosten en uitbetaling pgb

Vanaf 1 januari 2015 is het zogenaamde trekkingsrecht ingegaan. Dat houdt in dat het SVB alleen uitbetalingen mag doen aan zorgverleners die goedkeuring hebben op grond van een zorgovereenkomst met de gemeente of het zorgkantoor. De SVB zal deze zorgovereenkomsten van budgethouders zelf registreren.

Het pgb wordt verder niet meer op de eigen bankrekening gestort. In plaats daarvan betaalt de SVB in jouw opdracht de zorgverleners zelf. Dat houdt ook in dat de SVB een deel van de financiële administratie overneemt.

De SVB verzorgt de betalingen vanuit uw budget en voert de eventuele werkgeverstaken voor u uit. Het trekkingsrecht is ingevoerd om fraude tegen te gaan, zodat de pgb ook in de toekomst kan blijven bestaan. Belangrijk is om tijdig de getekende zorgovereenkomsten naar de SVB te sturen. Op deze manier leg je als cliënt verantwoording af over de besteding van het geld.

Declaraties kunnen relatief gemakkelijk worden doorgegeven bij de SVB via ‘Mijn Pgb’.

Administratie bij Pgb-Zvw

Voor mensen die een persoonsgebonden budget hebben via de zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld cliënten met een indicatie voor persoonlijke verzorging en verpleging, kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van de diensten van de SVB of dat ze hun eigen administratie regelen. Rekeningen worden betaald door de cliënt en kunnen achteraf bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Eigen bijdrage

Voor een pgb voor de Wlz, Wmo of Jeugdwet dient er vaak een eigen bijdrage betaald te worden.

Bekijk ook: Eigen bijdrage berekenen

Pgb in het buitenland

Als de verzekerde niet in Nederland woont, kan hij of zij geen pgb krijgen. Wel mag de budgethouder zorg in het buitenland inkopen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Als zorg in het buitenland wordt ingekocht bij lokale zorgverleners moet dit worden gemeld aan het zorgkantoor (als dit geldt voor een periode langer dan zes weken)
 • Het pgb mag maximaal dertien weken per jaar worden gebruikt voor het inkopen van zorg in het buitenland (bij terminale zorg, maximaal één jaar)

Zorg in natura

Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura. Met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf welke zorgverleners jou gaan ondersteunen en hoe je de zorg precies ontvangt. Met jouw persoonlijke budget ga je dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Verder moet je verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.

Zorg in natura is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die je de zorg levert, bepaalt welke zorg je krijgt en hoe je de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor jou de administratie. Jij kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Overstappen

Aan het eind van ieder jaar is het mogelijk om je huidige zorgverzekering te vergelijken en over te stappen. Dat kan een financieel voordeel opleveren.

Voor Nederlanders die een pgb ontvangen, kan het zijn dat wanneer je overstapt van zorgverzekeraar er opnieuw een pgb aangevraagd moet worden. Dat komt omdat zorgverzekeraars verschillende reglementen hanteren voor het persoonsgebonden budget. Meer informatie over het pgb-regelement van jouw zorgverzekeraar vind je in de polisvoorwaarden.

Bronnen:

Deze FAQ is samengesteld met behulp van bronnen van de rijksoverheid en Persaldo.