Archieven

Re-integratie

Belangrijk om te weten!

Als je na een lange ziekteperiode weer aan het werk gaat noemen ze dat re-integratie. De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen die ertoe leiden dat de werknemer in 1e instantie zijn eigen werk weer kan hervatten. Alleen de bedrijfsarts weet alle ins en outs van jouw ziekte. Hij is dan ook de enige die samen met jou kan bepalen of er aanpassingen nodig zijn. De arts heeft hier diverse meetinstrumenten voor.

De werkgever moet er alles aan doen om te zorgen dat je in je eigen functie kunt re-integreren. Bij meningsverschillen kan een onafhankelijke keuring door de keuringsarts van het UWV worden aangevraagd. Soms kun je niet meer in je eigen functie re-integreren en dan kan je op een andere afdeling worden geplaatst. In de Wet Verbetering Poortwachter staan allerlei regels waar de werknemer en de werkgever zich aan moeten houden als je ziek wordt. Ook staat er van alles beschreven over de re-integratie activiteiten.

Als je in het 2e ziektejaar zit en je gaat re-integreren dan moeten alle uren die je werkt tegen je normale (100%) salaris worden uitbetaald. Dit salaris telt ook mee voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Over de gewerkte uren bouw je ook verlofuren op.

Het is heel belangrijk om precies op te schrijven wanneer je hebt gewerkt en of je recht hebt op ORT over die uren. Alleen als je alles goed opgeschreven hebt kun je achteraf controleren of de berekeningen kloppen.

Als er een feestdag valt op de dagen dat je werkt dan moet je daar vakantie-uren voor opnemen (CAO VVT). Echter nooit meer uren dan de uren die je werkt op die dag. Stel dat een normale werkdag 8 uren heeft waarvan jij er tijdens je re-integratie 4 werkt. Je hoeft dan niet meer dan 4 verlofuren op te nemen.


Voorbeeld:
Jan zit in het 2e ziektejaar. Het gaat goed met Jan en hij meldt zich voor 6 uur per week beter. Hij heeft dit met de bedrijfsarts besproken en hij kan zijn eigen werk weer doen. De werkgever/leidinggevende weigert echter om hem voor deze uren hersteld te melden en wil dat Jan het eerst maar eens een paar weekjes op arbeidstherapeutische basis probeert. Jan is het hier niet mee eens.

Arbeidstherapeutisch werken bestaat niet meer als het op uitbetalen aankomt!!!
Proberen of het gaat dat mag en 100% betalen dat moet.De bedrijfsarts heeft dit bevestigd. Bovendien mag de werkgever/leidinggevende geen uitspraken doen over het feit of een werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is. Jan pakt het CAO erbij en leest: Alle uren die besteed zijn aan productieve arbeid en de uren die besteed zijn aan re-integratie activiteiten moeten doorbetaald worden tegen 100% salaris. Om dit voor elkaar te krijgen moet Jan hersteld gemeld worden voor de uren die hij werkt. Het wordt een behoorlijke touwtrekkerij maar uiteindelijk wordt Jan voor deze uren toch beter gemeld.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 6, artikel 658a, lid 2 + 9
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1.2, Productieve arbeid en re-integratie activiteiten tijdens ziekte, sub a + b
Zie Wet Verbetering Poortwachter
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Werkgevers willen jou graag zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Vaak begin je weer met enkele uren werk met als doel dit verder uit te breiden tot aan je contract-uren.

Vanaf het moment dat je gaat re-integreren moeten de gewerkte uren tegen 100% salaris worden uitbetaald. Het uitgangspunt hierbij is dat wat voor werk je ook doet tijdens de re-integratie het toch werk blijft. En werk moet betaald worden.


Voorbeeld:
Omdat Jan zo lang ziek is geweest is hij uit zijn functie gezet. Dit mag niet. Er wordt hem ander werk geboden wat hij niet leuk vindt. Jan weigert dit werk en de werkgever moet hem een ander voorstel doen. Tot die tijd mag Jan re-integreren op een andere werkplek.

Na 2 weken wil Jan zijn uren uitbreiden en pakt er een ochtend bij. Zijn werkgever/leidinggevende wil hem voor deze uren wel hersteld melden maar dan met de toevoeging “voor aangepast werk”.Jan heeft enige tijd terug een advocaat in de arm genomen en vraagt advies. De werkgever moet Jan gewoon 100% hersteld melden voor de uren die hij werkt en zo gebeurt het dan ook. Dat Jan geen werk in zijn eigen functie geboden wordt is niet zijn probleem en heeft niets met aangepast werk te maken.De werkgever wil Jan wel kwijt en biedt hem sollicitatietraining en een zo geheten spoor 2 re-integratie aan. Bij een spoor 2 re-integratie wordt Jan aangemeld bij een re-integratie bureau die hem zal helpen om een baan bij een andere werkgever te vinden. Via een spoor 2 re-integratie is het de bedoeling dat Jan ontslag neemt bij zijn huidige werkgever en in dienst komt bij een nieuwe werkgever. Vaak wordt dan een jaarcontract geboden met bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd. Jan is niet zo blij met dit voorstel. Hij heeft nu een baan voor onbepaalde tijd. Jan neemt weer contact op met zijn advocaat. En wat denk je? De werkgever mag Jan niet dwingen tot een spoor 2 traject en moet Jan re-integratie in zijn eigen of een gelijkwaardige functie aanbieden.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 6, artikel 658a, lid 2
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1.2, Productieve arbeid en re-integratie activiteiten tijdens ziekte, sub a + b
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Loondoorbetaling 2e ziektejaar

Belangrijk om te weten!

De ingangsdatum van het 2e ziektejaar is exact 1 jaar na de 1e ziektedag. In deze periode verandert er veel en meestal krijg je nog maar 70% van het laatstverdiende salaris uitbetaald. Daarom gaat het met je knip ook niet meer zo lekker. In sommige CAO’s is bepaald dat je 1 keer per jaar recht hebt op een periodieke salarisverhoging. Als je in het tweede ziektejaar zit vervalt dit en heb je hier geen recht meer op. De wettelijke salarisverhogingen moeten wel doorberekend worden.

De 1e ziektedag is een belangrijke datum. De datum dat je hersteld bent is minstens net zo belangrijk. Noteer deze datum. Vanaf dit moment moeten bijvoorbeeld je vakantie-uren herrekend worden. Ook is deze datum van groot belang als je om wat voor reden dan ook opnieuw ziek zal worden.

Als je zover hersteld bent dat je weer je volledige contracturen kunt werken meld je je weer voor 100% beter. In dat geval krijg je je volledige salaris weer uitbetaald. Maar stel nu dat het niet lukt en dat je je weer ziek moet melden dan is het heel belangrijk dat je precies weet vanaf welke datum je voor 100% hebt gewerkt.

Let goed op:
Als je binnen 4 weken weer opnieuw en voortvloeiend uit dezelfde oorzaak volledig of gedeeltelijk ziek wordt dan blijft de eerste ziektedag van de voorgaande ziekmelding gelden. Je krijgt per direct weer 70% van je salaris doorbetaald. Ook moeten je vakantie-uren weer opnieuw herrekend worden. De aanvraag voor de WIA loopt gewoon door en als je ziek blijft zal je werkgever binnenkort ontslag voor je gaan aanvragen.

Als je langer dan 4 weken volledig hebt gewerkt dan gaat er een nieuwe ziekteperiode in met een nieuwe 1e ziektedag. Het hele circus begint dan weer opnieuw. Het 1e jaar 100% salaris, het 2e jaar 70% salaris enzovoort.


Voorbeeld:
Na anderhalf jaar ziekte heeft Jan zijn gewerkte uren zover opgebouwd dat hij zich beter kan melden en weer volledig aan het werk gaat.

Wat een teleurstelling. Na 5 weken werken wordt Jan opnieuw ziek. Hij moet weer een behandeling ondergaan. De werkgever zegt dat Jan terugvalt naar de eerste dag van de voorgaande ziekmelding. Hij betaalt Jan 70% salaris door.

Jan is zo ondertussen een echte boekenwurm geworden en hij gaat weer lezen. De herstelmelding is terecht geweest en dat hij nu weer ziek is was van te voren niet met zekerheid te voorspellen. Het kost wat moeite maar uiteindelijk krijgt Jan ook nu weer zijn gelijk.

Er komt een nieuwe ziekmelding met een nieuwe 1e ziektedag. Jan heeft gelukkig weer wat extra tijd om te herstellen en zijn werkgever mag hem niet ontslaan.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 629, lid 10 + 11 +12
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1, Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, sub 7
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

De WIA komt er aan

Belangrijk om te weten!

Wie na 29 december 2005 langdurig ziek wordt komt niet meer in de WAO maar in de WIA. WIA is de afkorting van wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het uitgangspunt van deze wet is dat je ook als je ziek bent toch bijna altijd wel in staat bent om iets te doen. Dit wordt dan berekend en het gedeelte wat over blijft wordt het WIA percentage.

Uit de WIA kun je recht hebben op één van de volgende twee uitkeringen:
1. IVA: Inkomensvoorziening volledig duurzaam arbeidsongeschikten. Voor diegene die 100% afgekeurd is en dit naar verwachting ook zal blijven.
2. WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor diegene die tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt is en voor diegene die op dit moment wel volledig arbeidsongeschikt is maar waarvan men verwacht dat hij in de toekomst wel weer (gedeeltelijk) zal kunnen werken. Het UWV toetst regelmatig of je alweer meer kunt werken.

De meeste mensen komen in de WGA terecht. De werkgever kan zich hiertegen verzekeren en moet dan WGA-premie betalen. De werkgever mag ook besluiten om zich niet te verzekeren voor de WGA. Het bedrijf wordt dan een eigenrisicodrager genoemd. Als jouw werkgever eigenrisicodrager is dan moet de werkgever 10 jaar lang jouw WGA-uitkering betalen en/of zorgen voor re- integratie. Na 10 jaar neemt het UWV de betaling over.

De re-integratie wordt begeleid door het UWV. Zij hebben ook contracten met re-integratie bedrijven. Het UWV blijft toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit van de re-integratieactiviteiten.


Voorbeeld:
Jan is inmiddels zo’n 20 maanden ziek. Hij ontvangt de eerste brieven van het UWV over de naderende WIA. Nou Jan, als je eenmaal in deze stroom zit kun je het beste een hele dikke ordner kopen om alle post van het UWV in te bewaren. Je krijgt te maken met een groot log orgaan en heel veel post. Jan is gelukkig erg netjes en hij stopt alle brieven van het UWV en alle adviezen van de bedrijfsarts netjes in de ordner. Zo houdt hij een beetje overzicht.

Hoewel het al wel duidelijk is dat Jan volledig zal herstellen zegt de bedrijfsarts toch dat hij een WIA uitkering moet aanvragen. Zo gezegd, zo gedaan en de hele papierwinkel wordt in gang gezet.

Na enkele weken ontvangt Jan een uitnodiging om bij de verzekeringsarts van het UWV op het spreekuur te komen. De dikke ordner met alle brieven en aantekeningen neemt hij mee. Jan is ervan overtuigd dat hij binnenkort weer 100% hersteld zal zijn. De verzekeringsarts is het hiermee eens en vraagt aan Jan wat hij dan eigenlijk op zijn spreekuur komt doen.

De verzekeringsarts legt uit dat Jan helemaal niet verplicht is om een WIA uitkering aan te vragen. Als je verwacht in de loop van het 2e- of 3e ziektejaar volledig hersteld te zijn kun je samen met je werkgever aan het UWV vragen om de wachttijd voor de WIA te verlengen. Dit scheelt veel administratieve rompslomp voor de werkgever, voor jou en voor het UWV.


Zie UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Hersteld of nog een beetje ziek?

Belangrijk om te weten!

Wees als langdurig zieke kritisch op het moment dat je jezelf weer volledig hersteld wilt melden. Omdat je langdurig ziek bent geweest is het namelijk voor de werkgever aantrekkelijk om jou voor een klein percentage ziek te laten staan. Vaak zal hij jou daar op de één of andere manier van willen overtuigen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er kans is op recidief (opnieuw ziek worden). Een werkgever / leidinggevende is echter geen arts en mag deze uitspraken niet doen.

Sterker nog:
Als de werkgever niet ingaat op jouw aanbod tot herstel en werkhervatting dan pleegt hij wanprestatie!!!

  • Voordeel voor de werkgever als je voor een klein percentage ziek blijft:
  • Als je in de toekomst weer opnieuw ziek wordt dan blijft toch de 1e ziekmeldingsdatum gelden. De werkgever mag dan op korte termijn ontslag voor je aanvragen en jij komt in de WW of WIA terecht. Op deze manier loopt de werkgever geen enkel financieel risico omdat hij nu niet opnieuw aan 2 jaar loondoorbetaling vast zit.
  • Voordeel voor de werknemer als je voor een klein percentage ziek blijft:
  • GEEN. Er is geen voordeel voor jou als werknemer, wel een nadeel. Als je namelijk voor een klein deel ziek blijft staan terwijl dit niet zo is dan ben je zoals dat genoemd wordt “een financieel vangnet” voor de werkgever en werk je mee aan fraude / oplichting.

Voorbeeld:
Iedere maand wordt Jan op het spreekuur van de bedrijfsarts verwacht. Ook vandaag heeft hij een afspraak. Het gaat zo goed met Jan dat hij zich voor 100% beter kan melden. De bedrijfsarts staat hier volledig achter en hij meldt Jan voor 100% hersteld.

De werkgever/leidinggevende is het hier niet mee eens en de bedrijfsarts wordt op het matje geroepen. Jan krijgt een nieuwe oproep voor het spreekuur. Nu zegt de bedrijfsarts tegen Jan dat hij hem toch niet duurzaam arbeidsgeschikt vindt en hij wil dat Jan voor 5% in de ziektewet blijft. Jan is het hier niet mee eens. Hersteld is hersteld zegt hij.

Maar wat Jan ook zegt de werkgever/leidinggevende blijft bij zijn standpunt. Jan wordt opnieuw op gesprek bij de bedrijfsarts geroepen en het verhaal wordt nog gekker. Omdat Jan 5% ziek is krijgt hij ook 5% minder salaris. Daar staat dan tegenover dat hij deze uren niet hoeft te werken. Hij moet 1 dag in de maand als ziektedag inplannen. En weer is die lastige Jan het niet eens met deze werkwijze. Hij weigert om ziektedagen te gaan plannen.

De werkgever/leidinggevende doet telkens weer via verschillende mensen een poging om Jan over te halen zijn ziektedagen in te plannen en lekker een dagje thuis te blijven. Bij de eerstvolgende salarisbetaling heeft de werkgever zelfs alvast 5% salaris ingehouden.Jan is woedend en eist dat de 5% salaris gewoon uitbetaald wordt. Bovendien heeft hij gewoon gewerkt en geen ziektedag opgenomen. De werkgever/ leidinggevende zegt nu dat hij vindt dat Jan zijn werk nog niet goed genoeg doet en daarom ziek moet blijven staan. En alweer wordt Jan gevraagd zijn ziektedag op te nemen.Jan gelooft zijn oren niet en “wordt er ziek van”. Hij slaapt slecht en het huilen staat hem nader dan het lachten. Toch haalt het gedrag van zijn werkgever/leidinggevende zo’n vechtlust in hem naar boven dat het hem sterkt om aan het werk te blijven.


Voorbeeld:
Inmiddels zijn we 3 maanden verder en Jan heeft nog steeds geen ziekte- dagen opgenomen. Het gevecht duurt voort en de werkgever heeft Jan nog niet hersteld gemeld.

Jan is een volhouder en heeft in de tussentijd de term “duurzaam arbeids- geschikt” eens opgezocht. Hij vraagt dit bij verschillende instanties na. Wat blijkt? Deze term is niets meer dan een handje gebakken lucht. Natuurlijk bestaat deze term niet want er is op deze wereld geen mens die duurzame arbeidsgeschiktheid kan waarborgen. De werkgever mag Jan niet ziek laten staan. Helaas, zelfs na herhaaldelijk aandringen wordt Jan niet hersteld gemeld en blijft men aandringen om een ziektedag op te nemen.

Uiteindelijk is Jan op het spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV geweest en deze arts is het met Jan eens. Het UWV verplicht de werkgever om Jan met terugwerkende kracht hersteld te melden en het achterstallige salaris uit te betalen.

De werkgever kan er niet langer onderuit en meldt Jan met terugwerkende kracht hersteld. Ook het achterstallige salaris wordt uitbetaald.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 631, lid 1
Zie Arbeidsrechter
Zoekgegeven arbeidsongeschikt, 2.2 ziekte en arbeidsongeschiktheid, artikel 2.2.3 herstelmelding
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Vakantie-uren

Belangrijk om te weten!

Als je kort ziek bent blijf je recht op al je vakantie-uren houden, ook al ben je meerdere keren ziek in een jaar. Het is een heel ander verhaal als je langer dan 6 maanden ziek bent. Dan gelden er andere regels. Deze regels zijn gedeeltelijk in de wet en in het CAO vastgelegd. De werkgever mag alleen van deze regels afwijken als dit gunstiger voor de werknemer is.

Er is een groot verschil tussen vakantie-uren en vakantiebijslag (geld). Met vakantie-uren worden de vrije uren/dagen bedoeld. Je ontvangt geen geld maar kan vrije tijd opnemen. Met vakantiebijslag wordt een geldbedrag bedoeld wat 1 keer per jaar wordt uitbetaald, meestal in de maand mei of juni.

Als je langdurig ziek bent dan bouw je alleen vakantie-uren op over het laatste half jaar voor je hersteldmelding of ontslag. Over de tijd voor het laatste half jaar van je ziekte bouw je geen vakantie uren op. Stel dat er een feestdag valt in deze periode dan mag de werkgever niets van je vakantie uren afschrijven.

Er is één uitzondering wanneer de werkgever wel vakantie-uren mag afschrijven. Dat is als je daadwerkelijk op vakantie gaat met toestemming van de bedrijfsarts. Je werkgever/leidinggevende heeft hier geen inspraak in. Als je fulltime werkt mogen dit maximaal drie ziektedagen zijn. Volgens het CAO VVT is dit maximaal 3 x 7,2 uur is 21,6 uur. Als je parttime werkt gaan deze uren naar rato van het dienstverband.

Nu zal je begrijpen waarom de eerste ziektedag en de datum van je hersteldmelding zo belangrijk is. Je vakantie-uren moeten opnieuw berekend worden vanaf januari van het jaar dat je ziek geworden bent tot aan de eerste ziektedag en vanaf de dag dat je hersteld bent tot 31 december van dat jaar.


Voorbeeld:
Hoera, Jan is weer beter en aan het werk. Het leuke van werken is dat je dan zo af en toe vakantie kunt opnemen. De vakantie-uren van Jan zijn herrekend en hij ontvangt een overzicht. Er staat dat er 21,6 uur afgeschreven is aan vakantie-uren. Maar Jan was ziek tijdens zijn ziekteperiode en hij is niet op vakantie geweest. Alweer gaat Jan tekst en uitleg vragen.

De werkgever/leidinggevende zegt dat dit standaard afgeschreven wordt bij langdurig zieke medewerkers. Als je niet ziek was geweest dan had je ook wel vrij genomen en daarom schrijven wij deze uren af. Dat mag en is toegestaan volgens CAO wordt er gezegd.

Jan weet zeker dat dit niet waar is en houdt voet bij stuk. Als er geweigerd wordt om de foutief afgeschreven uren terug te boeken is Jan het zat en zoekt het hogerop. Nu wordt er gezegd dat Jan inderdaad gelijk heeft en de administratie krijgt de opdracht om de onterecht afgeschreven uren weer bij te schrijven op de vakantiekaart.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 3, artikel 635 lid 4
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 6, Werk en privé
Artikel 6.2.7, Wet arbeid en Zorg, sub 1 + 2
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Klik om verder te lezen op: 3e ziektejaar