Tagarchief | de zorgcirkel

Feiten over ziekte en geld (cao VVT)

               CAO VVT p2008-32008 – 2010

LET OP: Dit hoofdstuk is geschreven in 2010. In grote lijnen zal alles nog wel kloppen zeker de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek maar het CAO is in de loop der jaren op verschillende punten gewijzigd.

 

jbrq8uzz            

 • Je werkgever verplicht is om jou toestemming te geven om tijdens diensttijd naar een arts of specialist te gaan en deze uren door moet betalen?
 • Je in de zorg tijdens ziekte altijd in 1e ziektejaar 100% van je salaris en ziekengeld ORT en/of meerwerk doorbetaald moet krijgen?
 • Je in de zorg het 2e ziektejaar 70% van je salaris en ziekengeld ORT en/of meerwerk doorbetaald moet krijgen?
 • Je tijdens ziekte altijd het gemiddelde van je verdiende ORT doorbetaald moet krijgen als ziekengeld ORT?
 • Je tijdens ziekte altijd het gemiddelde van je meer gewerkte uren doorbetaald moet krijgen als ziekengeld meerwerk?
 • Je tijdens ziekte als afroep-/oproepkracht onder bepaalde voorwaarden het gemiddelde van je gewerkte uren en ziekengeld ORT doorbetaald moet krijgen?
 • Je niet meer arbeidstherapeutisch kunt werken omdat dit niet meer bestaat?
 • Je werkgever verplicht is jou hersteldmelding te accepteren?
 • Je 100% salaris moet krijgen voor alle uren die je werkt, ook al zijn dit re-integratieactiviteiten en dat je ook eindejaarsuitkering, vakantie uren, vakantiebijslag en pensioen over deze uren op moet bouwen?
 • Je zodra je werkt, al is het maar één uur weer kledingtoelage en reiskosten hoort te ontvangen?
 • Je in het 1e ziektejaar bijna nooit en in het 2e ziektejaar bijna altijd te maken krijgt met vervelende praktijken?
 • Je nooit en te nimmer specifieke informatie over je ziekte aan je leidinggevende hoeft te geven?
 • Je leidinggevende nooit en te nimmer mag oordelen of beslissingen mag nemen die op jouw ziekte cq gezondheid gebaseerd zijn?
 • Je wel aan je leidinggevende moet aangeven wat jouw beperkingen zijn zonder hier verder inhoudelijk op in te hoeven gaan?
 • Je tijdens ziekte met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie mag gaan?
 • Je als je tijdens ziekte vakantie opneemt vanaf 2012 de volledige vakantie uren moet opnemen?
 • Je vanaf 2012 evenveel vakantie uren opbouwt als wat je zou opbouwen als je niet ziek zou zijn?
 • Je werkgever nooit en te nimmer vakantie uren mag afschrijven als je niet tijdens ziekte op vakantie bent geweest?
 • Je werkgever je mag ontslaan na 2 jaar ziekte?
 • Je als je met ontslag gaat het restant vakantie uren uitbetaald moet krijgen?
 • Je over het bedrag van de uitbetaalde vakantie uren ook eindejaarsuitkering en 8% vakantiebijslag hoort te krijgen?
 • Je in de zorg over al het loon wat je tot dan toe ontvangen hebt ook de eindejaarsuitkering uitbetaald moet krijgen tot aan de datum van ontslag?
 • Je werkgever strafbaar is als je je voor 100% hersteld hebt gemeld en hij je toch voor een klein percentage ziek laat staan?
 • Je werkgever strafbaar is als hij je vraagt om tegen inlevering van salaris ziektedagen in te plannen? (geloof me, dit gebeurt echt)
 • Je bij een meningsverschil over jouw ziek zijn een uitspraak kunt vragen bij de arbeidsdeskundige van het UWV?
 • Je als je hersteld gemeld bent en binnen 4 weken opnieuw ziek wordt de eerste ziekmeldingsdatum voor de telling blijft gelden?
 • Je als je hersteld bent en minimaal 4 weken hebt gewerkt en je dan weer opnieuw ziek wordt deze nieuwe datum geld als 1e ziektedag?
 • Je als je afgekeurd bent voor een percentage van 0 tot 35% je werkgever verplicht is om jouw je volledige salaris door te betalen als je weer 100% werkt?
 • Je als je afgekeurd bent voor een percentage van 0 tot 35% en deze uren dus niet werkt je werkgever je ook niet volledig hoeft door te betalen. Je ontvangt dan nog maar 65% loon wat door niemand wordt aangevuld tot 100%.
 • Je volgens artikel 5.11 van het Arbo besluit en artikel 44 van de Arbowet een beeldschermbril kunt krijgen en dat de werkgever verplicht is de kosten van deze bril te dragen.

Voor meer info verwijs ik je naar de hoofdstukken 1e, 2e en 3e ziektejaar. Hier staat alles beknopt en met voorbeelden in beschreven en verwijs ik je door naar de artikelen in het CAO, de Arbowet, het Arbobesluit of de Wet-teksten.

Bedenk goed:
Onrecht krijgt vaak rechtskarakter doordat het zo veelvuldig voorkomt.