Feiten over ziekte en geld (cao VVT)

               CAO VVT p2008-32008 – 2010

LET OP: Dit hoofdstuk is geschreven in 2010. In grote lijnen zal alles nog wel kloppen zeker de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek maar het CAO is in de loop der jaren op verschillende punten gewijzigd.

jbrq8uzz            

 • Je werkgever verplicht is om jou toestemming te geven om tijdens diensttijd naar een arts of specialist te gaan en deze uren door moet betalen?
 • Je in de zorg tijdens ziekte altijd in 1e ziektejaar 100% van je salaris en ziekengeld ORT en/of meerwerk doorbetaald moet krijgen?
 • Je in de zorg het 2e ziektejaar 70% van je salaris en ziekengeld ORT en/of meerwerk doorbetaald moet krijgen?
 • Je tijdens ziekte altijd het gemiddelde van je verdiende ORT doorbetaald moet krijgen als ziekengeld ORT?
 • Je tijdens ziekte altijd het gemiddelde van je meer gewerkte uren doorbetaald moet krijgen als ziekengeld meerwerk?
 • Je tijdens ziekte als afroep-/oproepkracht onder bepaalde voorwaarden het gemiddelde van je gewerkte uren en ziekengeld ORT doorbetaald moet krijgen?
 • Je niet meer arbeidstherapeutisch kunt werken omdat dit niet meer bestaat?
 • Je werkgever verplicht is jou hersteldmelding te accepteren?
 • Je 100% salaris moet krijgen voor alle uren die je werkt, ook al zijn dit re-integratieactiviteiten en dat je ook eindejaarsuitkering, vakantie uren, vakantiebijslag en pensioen over deze uren op moet bouwen?
 • Je zodra je werkt, al is het maar één uur weer kledingtoelage en reiskosten hoort te ontvangen?
 • Je in het 1e ziektejaar bijna nooit en in het 2e ziektejaar bijna altijd te maken krijgt met vervelende praktijken?
 • Je nooit en te nimmer specifieke informatie over je ziekte aan je leidinggevende hoeft te geven?
 • Je leidinggevende nooit en te nimmer mag oordelen of beslissingen mag nemen die op jouw ziekte cq gezondheid gebaseerd zijn?
 • Je wel aan je leidinggevende moet aangeven wat jouw beperkingen zijn zonder hier verder inhoudelijk op in te hoeven gaan?
 • Je tijdens ziekte met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie mag gaan?
 • Je als je tijdens ziekte vakantie opneemt vanaf 2012 de volledige vakantie uren moet opnemen?
 • Je vanaf 2012 evenveel vakantie uren opbouwt als wat je zou opbouwen als je niet ziek zou zijn?
 • Je werkgever nooit en te nimmer vakantie uren mag afschrijven als je niet tijdens ziekte op vakantie bent geweest?
 • Je werkgever je mag ontslaan na 2 jaar ziekte?
 • Je als je met ontslag gaat het restant vakantie uren uitbetaald moet krijgen?
 • Je over het bedrag van de uitbetaalde vakantie uren ook eindejaarsuitkering en 8% vakantiebijslag hoort te krijgen?
 • Je in de zorg over al het loon wat je tot dan toe ontvangen hebt ook de eindejaarsuitkering uitbetaald moet krijgen tot aan de datum van ontslag?
 • Je werkgever strafbaar is als je je voor 100% hersteld hebt gemeld en hij je toch voor een klein percentage ziek laat staan?
 • Je werkgever strafbaar is als hij je vraagt om tegen inlevering van salaris ziektedagen in te plannen? (geloof me, dit gebeurt echt)
 • Je bij een meningsverschil over jouw ziek zijn een uitspraak kunt vragen bij de arbeidsdeskundige van het UWV?
 • Je als je hersteld gemeld bent en binnen 4 weken opnieuw ziek wordt de eerste ziekmeldingsdatum voor de telling blijft gelden?
 • Je als je hersteld bent en minimaal 4 weken hebt gewerkt en je dan weer opnieuw ziek wordt deze nieuwe datum geld als 1e ziektedag?
 • Je als je afgekeurd bent voor een percentage van 0 tot 35% je werkgever verplicht is om jouw je volledige salaris door te betalen als je weer 100% werkt?
 • Je als je afgekeurd bent voor een percentage van 0 tot 35% en deze uren dus niet werkt je werkgever je ook niet volledig hoeft door te betalen. Je ontvangt dan nog maar 65% loon wat door niemand wordt aangevuld tot 100%.
 • Je volgens artikel 5.11 van het Arbo besluit en artikel 44 van de Arbowet een beeldschermbril kunt krijgen en dat de werkgever verplicht is de kosten van deze bril te dragen.

Voor meer info verwijs ik je naar de hoofdstukken 1e, 2e en 3e ziektejaar. Hier staat alles beknopt en met voorbeelden in beschreven en verwijs ik je door naar de artikelen in het CAO, de Arbowet, het Arbobesluit of de Wet-teksten.

Bedenk goed:
Onrecht krijgt vaak rechtskarakter doordat het zo veelvuldig voorkomt.

39 gedachten over “Feiten over ziekte en geld (cao VVT)

 1. Hallo Hendrika,

  Ja hoor. Als je iets specifieks zoekt kun je bij informatie over het 1e- 2e- of 3e ziektejaar meer lezen of mij even een email sturen.

 2. Beste Marga, Ik heb een vraag. Heb je als parttimer met een vast contract, waarin je altijd elk weekend(!!) werkt, recht op ORT als je vakantie neemt? De CAO VVT is hier onduidelijk over en ik krijg wisselende verhalen via via, zo zou bij de fnv gezegd worden dat deze ORT ook tijdens vakantie doorbetaald moet worden indien je een vast contract hebt voor alle zaterdagen (8uur zaterdag-contract) of zondagen (8 uur zondag-contract) of beide dagen (16 uur vast contract voor uitsluitend en alleen zat/zon).

  Graag zie ik je reactie tegemoet,
  Groet

  • Helaas, ik moet je teleurstellen.
   Je hebt alleen recht op ORT als je de uren ook daadwerkelijk hebt gewerkt. Tijdens vakantie of vrije dagen wordt de ORT niet doorbetaald. Er is dan sprake van een tijdelijke beëindiging of tijdelijke vermindering van de onregelmatige dienst en daar staat geen vergoeding tegenover.

 3. Hallo Marga,is dat nou wel zo wbt doorbetaling ORT bij verlof?
  Volgens mij is er een Europese wet die voorschrijft dat ORT doorbetaald dient te worden als het een substantieel onderdeel van je salaris is.Hier is inmiddels ook wat jurispredentie over te vinden.
  mvg,peter

 4. Hallo Peter,
  .
  Dankjewel voor je reactie. Hoewel ik mijn vak niet meer actief uitoefen heeft het nog steeds mijn interesse. Ik smul dan ook van discussies als deze. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de jurisprudentie dus als je mij die wilt mailen kom ik er na het weekend op terug.
  .
  Die wet is er inderdaad maar de ORT valt daar niet onder omdat deze variabel is. Ik paste doorbetaling wel toe bij de mensen waarbij een vast bedrag aan toeslag per maand overeengekomen was.
  Voorbeeld:
  Een medewerker TD krijgt een vast overeengekomen toeslag voor bereikbaarheid van € 500,00 per maand. Daarnaast ontvangt hij per oproep een variabele toeslag die afhankelijk is van dag en tijd van de oproep.
  Nu gaat deze medewerker op vakantie.
  Gevolg:
  De vast overeengekomen toeslag van € 500,00 wordt doorbetaald maar de variabele toeslag niet.
  .
  R.P. die als weekendhulp werkt ontvangt variabele ORT wat wil zeggen dat de hoogte van deze toeslag afhankelijk is van verschillende factoren en per maand kan verschillen. Pas op het moment dat hij een maandelijkse vaste vergoeding overeenkomt die iedere maand hetzelfde is moet deze doorbetaald worden maar zo’n overeenkomst is niet gebruikelijk.

 5. Hallo Marga,
  Zoals beloofd zomaar 2 artikelen aangaande doorbetaling ORT gedurende verlof.
  De reden dat ik hier in hoge mate interesse voor heb vloeit voort uit het feit dat ik al jaren lang als vaste nachtdienst werkzaam ben in de gezondheidszorg. Je zou dus kunnen zeggen dat ORT een substantieel deel uitmaakt van mijn salaris,[lang] verlof opnemen geeft een [flinke] inkomensdaling.
  Ik ben benieuwd naar uw visie/mening.
  Mvg,peter

 6. Recht op onregelmatigheidstoeslag bij ziekte en vakantie
  Uitgavejaar
  2014

  Uitgavenummer
  238

  Vindplaats
  Gerechtshof Den Haag 2 juli 2013, http://www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHDHA:2013:2244

  Uitspraak
  Moet een werkgever aan een werknemer die recht heeft op onregelmatigheidstoeslag tijdens ziekte en vakantie ook de onregelmatigheidstoeslag doorbetalen?

  Op de arbeidsovereenkomst tussen een gemeente en een werknemer was de CAO voor de sociale werkvoorziening van toepassing. De werknemer was werkzaam als beveiligingsbeambte en werkte in ploegendienst, soms overdag, soms ‘s avonds en soms ‘s nachts. Voor avond- en nachtdiensten had de werknemer recht op toeslag. Volgens de CAO had de werknemer bij ziekte en vakantie alleen recht op doorbetaling van het loon en niet tevens op doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag. Bij de kantonrechter vorderde hij doorbetaling van die toeslag tijdens ziekte en vakantie, maar de kantonrechter wees die vordering af. In hoger beroep moet het gerechtshof opnieuw over die vordering oordelen. De vraag is daarbij of de CAO in strijd is met de wet, en voor wat betreft de vordering tot doorbetaling tijdens vakantie ook of sprake is van strijd met een Europese Richtlijn.

  Het gerechtshof stelt vast dat tijdens ziekte op grond van de wet recht bestaat op doorbetaling van 70% van het “naar tijdsruimte vastgestelde loon” en dat afwijking bij CAO niet is toegelaten. Als vaste toeslagen naar tijdsruimte zijn vastgesteld vallen die ook onder het tijdens ziekte door te betalen loon, ook al wordt tijdens ziekte niet op onaangename uren gewerkt en ook al zou de werknemer niet meer zijn ingeroosterd. Ook het niet naar tijdsruimte vastgestelde loon moet volgens de wet tijdens ziekte worden doorbetaald (en wel op basis van het gemiddelde loon dat de werknemer zou hebben kunnen verdienen als hij niet ziek was), maar dan is afwijking bij CAO volgens het gerechtshof wel toegelaten.

  De vraag is daarom volgens het hof of de onregelmatigheidstoeslag naar tijdsruimte vastgesteld loon vormt. Het hof is van mening dat dat het geval is omdat de onregelmatige diensten een regelmatig terugkerend karakter hebben en passen binnen de gebruikelijke werkzaamheden van de werknemer. Er was sprake van een structurele toeslag die onder het begrip “naar tijdsruimte vastgesteld loon” valt. De gemeente krijgt echter nog de mogelijkheid om bewijs te leveren van de stelling dat er doorgaans nog veel in het rooster verandert en dat daarom geen sprake zou zijn van naar tijdsruimte vastgesteld loon.

  Voor wat betreft het loon tijdens vakantie leidt de rechtbank uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie af dat een werknemer tijdens zijn jaarlijkse vakantie in een situatie moet worden gebracht die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. Het vakantieloon dient daarom in beginsel overeen te stemmen met het gebruikelijke arbeidsloon.

  Als een last intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die in het kader van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer zijn opgedragen en als de werknemer daarvoor een financiële vergoeding ontvangt, moet die vergoeding volgens het Hof van Justitie worden gerekend tot het tijdens vakantie door te betalen loon. De onregelmatige diensten vormen volgens het gerechtshof een last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken van de werknemer. De bepaling in de CAO die tot gevolg had dat tijdens vakantie de onregelmatigheidstoeslag niet behoeft te worden doorbetaald, was volgens het hof daarom in strijd met de wet en de Europese Richtlijn.

  Commentaar
  Er is niet veel jurisprudentie over de vraag wat behoort tot het loon dat tijdens ziekte en vakantie aan de werknemer moet worden doorbetaald. Het arrest van het gerechtshof bevat in elk geval belangrijke elementen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wat de verplichtingen van de werkgever op dit punt zijn.
  De vraag is echter wel of het gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat de wet afwijking bij CAO toestaat ten aanzien van het niet naar tijdsruimte vastgestelde loon. Als dat niet het geval is, heeft het hof de vraag of tijdens ziekte loon moet worden doorbetaald ten onrechte teruggebracht tot de vraag of sprake is van naar tijdsruimte vastgesteld loon.

  Bron:
  Kantoor Mr. van Zijl
  advocaten

 7. Hallo Peter,
  Nou zo houden we elkaar lekker bezig hè? Het doorbetalen van toeslagen blijft een heikel punt. Het is in ieder geval zo dat ik alleen praat over bepalingen uit het cao VVT. Ik ben niet op de hoogte van de cao voor beveiligingsbeambten of politie ambtenaren. Feit blijft natuurlijk wel dat de wet voor iedereen geldt en boven de cao staat.

  Over het uitbetalen van het ziekengeld ORT en ziekengeld meerwerk is het cao duidelijk. Het moet worden doorbetaald bij ziekte en de cao geeft aan hoe dit bedrag berekend moet worden. Zie artikel 5.7.3 Berekening vergoeding, 8.1 Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, 2.a bruto maandsalaris en 2.b overige structurele looncompenenten.

  Ook de afbouwregeling bij beëindiging of vermindering van de onregelmatige dienst door de werkgever is duidelijk. Artikel 5.7.4 Afbouwregeling.
  In de toelichting staat echter:
  Indien kennelijk sprake is van een tijdelijke beëindiging of tijdelijke vermindering van de onregelmatige dienst dan wordt de tegemoetkoming vervat in artikel 5.7.4 niet gegeven.

  Vakantie of vrije dagen zijn mijns inziens tijdelijke verminderingen waar geen vergoeding tegenover staat.

  Op grond van de cao zou ik als salarisadministrateur dus nog steeds de toeslagen tijdens vakantie niet maar de toeslagen tijdens ziekte wel doorbetalen. Bij ziekte worden in de CAO de overige structurele looncompenenten namelijk specifiek benoemd als onderdeel van het uit te betalen bruto salaris (8.1.2b).

  Ik heb nog wat wetsartikelen nagezocht maar ik kan niet vinden of het cao echt in strijd is met de wet en de Europese richtlijn. Als iemand hier meer info over heeft hou ik me aanbevolen.

  Een proefproces aangaan specifiek voor de werknemers in de zorg is natuurlijk wel een hele leuke uitdaging.

 8. Hallo, November 2012 kwam ik door een medisch foutje op de intensive care terecht en kon daarna helemaal niet meer werken, in het 2e jaar krijg ik nu nog 70% salaris maar nu geven ze ook nog maar 70% vakantie toeslag kan dat wel? Dank jullie wel, Fienna

 9. Ja Fien, dat klopt. Het vakantiegeld is 8% van het per maand verdiende bruto salaris. Als dit bruto loon minder is geworden dan is het vakantiegeld ook minder.
  Hetzelfde geldt straks ook voor de eindejaarsuitkering. Dit is 5,7% over het in 2014 verdiende bruto salaris verhoogd met 8% vakantiegeld en eventueel uitbetaald meerwerk.

 10. Beste Marga,

  Ik werk in een verpleeghuis altijd de weekenden. Heb je recht op ORT tijdens zwanger/bevallingsverlof? Inmiddels ben ik boventallig verklaard. Loon krijg ik door betaald, maar geen ORT. Klopt dit? Kan ik dit terug vinden in de CAO?

  Ik hoor het graag van je.

  Groet,
  Samira

  • Het loon krijg je doorbetaald en in geval van zwangerschap ontvangt je werkgever dit terug via het UWV. Het UWV bepaald namelijk het dagloon waarmee gerekend wordt. ORT behoort ook tot het loon dus het kan bijna niet anders dan dat de ORT in het dagloon meegerekend is.

   De ontvangen ORT van de laatste 6 maanden wordt bij het ontvangen loon van de laatste 6 maanden opgeteld en gedeeld door het aantal werkbare dagen om een dagloon te kunnen bepalen. Op de loonadministratie kunnen ze je precies uitleggen hoe dit in jou geval berekend is.
   Als je werkgever dit niet kan of wil uitleggen kun je aan een arbeidsdeskundige van het UWV vragen hoe dit zit. Zij kunnen jouw werkgever verplichten om zowel ziekengeld als ziekengeld ORT door te betalen.

   Verder kun je het hoofdstuk 1e ziektejaar even doorlezen. Hoewel zwangerschapsverlof niet onder ziekte valt geeft het misschien toch een beter beeld over berekening enzo.

 11. Beste Marga,

  Ik heb contact opgenomen met de loonadministratie. Ik moet alle loonstroken waarover geen ORT betaald is naar hen opsturen, zodat zij het gaan uitzoeken. Ik ben niet boventallig verklaard vanwege ziekte,inmiddels al weer beter gemeld voor 6 maanden. Maar omdat de functie is te komen vervallen ben ik boventallig verklaard. Ik ben benieuwd of ik hier iets over kan terug lezen of ORT door betaald wordt bij boventalligheid. Ik kan aantonen altijd de weekenden te hebben gewerkt.

  • Wat goed van je dat je contact opgenomen hebt met de loonadministratie. Zij hebben inzicht in de bedragen die ontvangen zijn van het UWV en wat er uiteindelijk doorbetaald is aan jou. Ik begrijp dat je alweer 6 maanden werkt. Dan is dit automatisch jouw nieuwe baan geworden (tenzij er schriftelijk iets anders is overeengekomen). Dat ze jou boventallig verklaren is hun probleem en niet het jouwe. Als je nu in je nieuwe functie geen of minder ORT opbouwt heb je recht op de äfbouwregeling ORT”. Deze uitkering duurt 3 jaar en wordt jaarlijks afgebouwd tot 0.

   Veel succes en blijf altijd alert! Laat je weten hoe dit alles afgelopen is?

 12. Ik heb nog steeds een arbeidsovereenkomst met deze werkgever. Vanwege het vervallen van de functie, mag ik het werk niet meer doen. Hiervoor dien je een opleiding te volgen. I.v.m. een andere werkgever is dit niet mogelijk voor mij geweest. Dus al die tijd doorbetaald gekregen, zonder ORT. Inmiddels boventallig verklaard. Nu wil men dat ik een Vaststellingsovereenkomst teken. Ik wil eerst dat het ORT toeslag rechtgetrokken wordt sinds april 2013 en dan kan ik verder bekijken of ik de overeenkomst onderteken. Als ik het onderteken dan teken ik voor finanle kwijting. Dus dat betekent dat het recht wat ik had van de ORT toeslag komt te vervallen.
  Ik ben nu in afwachting van de loonadministratie. Ik zal je op de hoogte houden.

  • Hallo Samira,
   Teken de vaststellingsovereenkomst absoluut niet. Als je dit doet ga je accoord met ontslag en geef je niet alleen je ORT op maar ook een eventuele aanspraak op een ww uitkering. Het is me niet helemaal duidelijk of je nu werkt of thuis mag blijven. In ieder geval moet je beschikbaar zijn voor werk en is je werkgever wettelijk verplicht om jou werk aan te bieden op hetzelfde niveau. Indien dit een salarisschaal lager is behoud je je huidige (garantie)loon met eventuele afbouwregeling ORT. Het lijkt me verstandig om even het antwoord van de loonadministratie af te wachten en dit te laten beoordelen door een derde.

   Mijn advies:
   1. Teken niets
   2. Schrijf alle feiten heel kort op
   3. Vraag advies aan de rechtsbijstandsverzekering als je die hebt. Woon je nog thuis dan hebben je ouders misschien een familierechtsbijstand verzekering
   4. Zo niet vraag dan gratis advies bij het juridisch loket

   Bij het juridisch loket werken vakkundige mensen die worden gesubsidieerd door de overheid. Het advies is gratis. Je kunt ze schriftelijk of telefonisch benaderen. Meer info vind je op hun website:
   http://www.juridischloket.nl

   Ik ben wel heel benieuwd wie jouw werkgever is. Misschien kun je me dat eens laten weten in een prive email: info@komteenvrouwbijdetandarts.nl
   Het kost je nu veel moeite en stress maar het is het waard, geloof me.

 13. Er is eindelijk een gerechtelijke uitspraak over de terugvordering van ORT tijdens vakantie. Met dank aan Peter die mij op de hoogte heeft gebracht.

  15-06-2015
  Begin juni heeft de rechtbank van Den Haag de uitspraak gedaan dat een verpleegkundige, werkzaam in een ziekenhuis in Den Haag, de gemiste onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens verlof terugkrijgt met terugwerkende kracht van 5 jaar. Onder ziekte en werk bij “media” kun je het hele verhaal lezen.

 14. Vakantie dagen staan al heel lang ingevuld, als je dan 2 weken voordat je vakantie hebt ziek bent, kost het volgens mijn baas toch gewoon vakantieuren, ik kan dat niet terug vinden, maar is dat ook zo? Ik werk als verzorgende en val onder het cao vvt . Ik hoor graag of dat zo is

 15. Ja, dat klopt. Vroeger was dat niet zo, toen bouwde je tijdens ziekte geen vakantie uren op en hoefde je ze ook niet op te nemen als je ziek was en op vakantie ging.
  Vanaf 2012 gaat het anders:
  Als je ziek bent blijft de opbouw van je vakantie uren doorlopen. Daar staat tegenover dat als je tijdens ziekte op vakantie gaat alle uren ook worden afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om je vakantie uit te stellen totdat je weer beter bent.
  Het staat er niet met zoveel woorden maar je kunt dit terug vinden in het CAO VVT, Opnemen van vakantie uren, Artikel 6.4 lid 3 op blz. 58.

 16. Beste Marga,
  Sinds 1 maart ben ik ziek en heb tot 16 augustus heel netjes mijn loon voor 100 procent uitbetaald gekregen.
  Omdat ik er tijdelijk contract had is deze niet verlengd en be ziek uit dienst gegaan en werkgever is sindsdien risicodrager. Krijg nu maar voor 70 procent ziektegeld.
  Ik heb de cao geraadpleegd, maar wordt er echt niet wijs van.

  • Hallo Rkia,

   Als je ziek wordt is de werkgever wettelijk verplicht om minimaal 70% van je loon door te betalen. Over 2 jaar mag hij niet meer betalen dan 170%. In het CAO VVT is afgesproken dat de werkgever het 1e jaar 100% en het 2e jaar 70% van je salaris doorbetaald.

   Jouw werkgever heeft keurig tot de datum uit dienst 100% van je loon uitbetaald. Normaal gesproken kom je als je ziek uit dienst gaat in de ziektewet en betaald het UWV jouw ziektewetuitkering. Deze uitkering is meestal 70% van je loon. Omdat je werkgever eigen risicodrager is moet hij jouw ziektewetuitkering zelf betalen.

   Je bent niet meer in dienst dus is het CAO niet meer van toepassing. Daarom krijg je nu betaald wat er minimaal wettelijk verplicht is en dat is 70%. Dit klopt.

 17. Beste Marga ,

  Ik ben sinds 20 juni 2016 werkgerelateerd ziek. Als ik na 1 jaar niet hersteld bent,kan ik de werkgever hiervoor verantwoordelijk stellen en het 2e jaar 100% salaris eisen.

 18. uitbetalen van ort en meegewerkt uren dan dienstverband tijden ziekte.
  ik ben werkzaam in de thuiszorg nivo 4 en ben ziek sinds oktober.
  mijn ort wordt doorbetaald op basis van het gemiddelde over 6 maanden.
  ook kreeg je altijd het gemiddelde over 6 maanden van je te veel gewerkte uren dus uren boven je contract.
  nu geeft werkgever aan dat dat stuk (overwerk)niet meer uitbetaald wordt sinds??
  in cao zie ik echt niets hierover staan. klopt dit

 19. Nee, Je moet daar altijd een gemiddelde van doorbetaald krijgen maar dat kan op 2 manieren:
  1. In het CAO staat dat de structurele looncomponenten zoals ORT en meerwerk uitbetaald dient te worden op basis van het gemiddelde over de laatste 6 maanden voorafgaande aan de 1e ziektedag. Daar is niets aan veranderd. Je krijgt dus tijdens ziekte je contracturen doorbetaald + ziekengeld ORT en ziekengeld meerwerk.

  2. Als je een min-max contract hebt is de berekening anders. Er wordt dan een gemiddeld salaris vastgesteld op basis van wat je de laatste 3 maanden hebt gewerkt. Dat salaris krijg je dan tijdens ziekte doorbetaald. (het meerwerk zit daar dan ook bij in)

  De ORT wordt wel altijd apart berekend.

  Vraag anders via je leidinggevende of rechtstreeks aan de salarisadministratie of ze je de berekening willen geven. Je ziet dan snel genoeg of dit wel of niet klopt.

 20. Goedendag,

  ik heb van 2012-2015 in een thuiszorgorganisatie gewerkt. Hierbij werd t.m december 2013 nooit gewerkt met ORT-precentages van 60%.
  Zou ik deze ORT-vergoeding nog terug kunnen vragen?

  Mvg
  Henrike

 21. In het CAO VVT staat dat in die periode ORT van 60% wordt toegekend:
  60%: op uren vallende tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en op uren vallende tussen 18.00 uur en 24.00 uur op 24 en 31 december.

  Dit zou dus gewoon uitbetaald moeten zijn. Je werkgever heeft de werkroosters uit die periode nog, dat is zeker maar het is een hele klus om nu nog uit te zoeken of jij in die periode op de uren waar de 60% ORT in viel gewerkt hebt. Ze gaan dit niet zomaar doen op jouw verzoek verwacht ik.

  Als je zeker weet dat je er wel recht op had en dit niet uitbetaald hebt gekregen zou ik contact opnemen met de bond of je rechtsbijstand verzekering. Zij kunnen dan voor jouw bemiddelen. Ik begrijp dat het alleen om 2012 gaat dus zal het om een relatief klein bedrag gaan.

 22. Hallo,
  Is het nog zo dat vakantie uren nooit en ten nimmer afgeschreven mogen worden terwijl je in de ziektewet zit?
  Dit is bij mij wel het geval.. er is 60 uur vakantie opgenomen (terwijl ik niet op vakantie ben geweest) in mijn ziektewet

  • Bedankt voor u reactie!
   ik heb het gevoel dat ik met de rug tegen de muur sta en ik ben ook niet lid van de bond.
   Dus nu geneigd om te zeggen het zal wel , laat maar.
   Maar ik kan totaal niet tegen onrecht en dat voelt nu wel zo.

   • Ik zou het er zeker niet bij laten zitten Natasja. Dat is precies wat je werkgever wilt. Bij mij hebben ze destijds ook ten onrechte vakantie uren afgeschreven en mij zelfs een procedure laten lezen die van geen kant klopte. Na veel aandringen en vasthoudendheid hebben ze dat toen uiteindelijk teruggedraaid. Geloof me maar, sommige werkgevers doen nog wel ergere dingen bij zieke medewerkers.

    Leg je vraag neer bij de OR als je er zelf niet uitkomt. Vraag je rechtsbijstandsverzekering om hulp als je die hebt of bel het landelijk juridisch loket. Dat is gratis en het telefoonnummer is 0900-8020. Op hun website staat ook iets over dit onderwerp.
    Laat je nog eens horen hoe het is afgelopen?

 23. Onder bepaalde voorwaarden mag je werkgever een aantal vakantie uren afschrijven als je langdurig ziek bent maar absoluut geen 60 uur. Het gaat dan om de bovenwettelijke vakantie uren (max. 35 uur naar rato van het dienstverband). En dan nog moet daar een schriftelijke overeenkomst van zijn.
  Dit alles is in de wet vastgelegd en kun je lezen in het Burgerlijk wetboek art. 637 en art. 638 punt 7. Hierbij de link: https://www.arbeidsrechter.nl/bw#637

  Om erachter te komen hoeveel uur jouw werkgever precies mag afschrijven kun je het ziekteverzuimbeleid bij jouw werkgever opvragen of informeren bij de OR.

 24. Ik ben geopereerd aan een netvliesloslating en sinds 1 augustus in de ziektewet. Ik werk standaard alleen nachtdiensten. In augustus heb ik mijn loon betaald gekregen wat ik altijd kreeg. Nu hebben ze me 200 euro netto minder betaald. Ik heb contact gehad met de salarisadministratie en die zeggen dat ik een gemiddelde ort van de lastste 3 maanden gekregen heb. Maar aangezien ik altijd nachtdiensten draai heb ik ongeveer altijd dezelfde ort. Mag een werkgever mij minder loon of ort uitbetalen bij ziekte?
  Dank voor het antwoord!
  Petra

  • Hoi Petra,

   Je moet in het 1e ziektejaar 100% van je salaris doorbetaald krijgen. Dit is je basisloon + eventueel meerwerk + eventueel ORT. Het meerwerk en de ORT dient berekend te worden over de laatste 6 maanden voorafgaand aan de 1e ziektedag. Tel de bruto bedragen van februari tm juli bij elkaar op en deel dit door 6. Je hebt dan het gemiddelde wat maandelijks doorbetaald moet worden. In de berekening kunnen afrondingsverschillen zitten maar geen 200 euro.

   Wat wel kan is dat je bijvoorbeeld normaal gesproken reiskosten ontvangt en daar heb je nu geen recht meer op en krijgt dat ook niet meer uitbetaald.
   Ook als je je niet aan gemaakte afspraken/verplichtingen hebt gehouden mag de werkgever je loon verlagen tot 70%.
   Hopelijk kun je hier iets mee.

 25. Ik ben 8 september aan schouder geopereerd .8 weken later injectie ivm forse ontsteking Zou eigenlijk 2 weken op vakantie gaan .Deze was gepland totaal 48 uur ivm 24 uurs contract. Ondanks dat ik niet op vakantie kan moet ik wel verplicht deze vakantie uren opnemen ,werkgever schrijft ze af omdat het een geplande vakantie was. Ik voel me bestolen door werkgever .Mag werkgever dit doen .Werkgever heeft protocol waarin staat dat als je arbeidstherapeutisch werkt je ook vakantie kunt opnemen omdat je in die periode bent vrijgesteld bent om dit te doen .

 26. Vroeger hoefde je geen vakantie uren op te nemen als je ziek was. Toen bouwde je tijdens ziekte geen vakantie uren op en hoefde je ze ook niet op te nemen als je ziek was en op vakantie ging. Tegenwoordig (vanaf 2012) moet dat wel.

  Als je nu ziek bent blijft de opbouw van je vakantie uren doorlopen. Daar staat tegenover dat als je tijdens ziekte op vakantie gaat alle uren ook worden afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om je vakantie uit te stellen totdat je weer beter bent.
  Het staat er niet met zoveel woorden maar je kunt dit terug vinden in het CAO VVT, Opnemen van vakantie uren, Artikel 6.4 lid 3. Hierbij de link: http://www.vvtcao.nl/cms/showpage.aspx?id=46091&folderNr=9

  Ik begrijp dat je door je ziekte geen vakantie hebt opgenomen dus valt er ook niets af te schrijven. Je werkt op arbeidstherapeutische basis en daar hangt geen loonwaarde aan omdat je in dat geval nog steeds voor 100% ziek gemeld bent. Juridisch is het afschrijven van vakantie uren dan niet te onderbouwen.

  Als je wel vakantie hebt opgenomen heeft je werkgever gelijk en mag hij de uren afschrijven.

 27. Hoi Marga ,
  Reactie nog op bovenstaande .
  Werkgever zegt : het zijn geplande vakantieuren en dus moet je ze ook opnemen,omdat ze dus al vast gepland stonden ,komen ze te vervallen dus ben ik ze kwijt, zonder dat ik dus van vakantie kan genieten/gebruik maken. Mag de werkgever dit doen?

  • Nee!
   Werkgevers zijn slim en op het moment dat jij ermee instemt om de uren op te nemen mag hij ze ook afschrijven. Ga dus gewoon arbeidstherapeutisch werken zoals je nu ook doet en bewaar je vakantie voor als je weer beter bent.

   Ik kan je verwijzen naar het burgerlijk wetboek waar alles in staat waar je werkgever zich aan moet houden maar dit is voor een leek moeilijk te begrijpen.

   Meestal is 1 briefje van de rechtsbijstandverzekering of de bond voldoende om dit op te lossen. Als je dit niet hebt kun je het Juridisch Loket 0900-8020 bellen. Zij geven je een gratis advies over hoe je dit kunt aanpakken.

 28. Hoi! Ook ik heb een vraag over Ort en ziektewet. Ik werk voor een detacheerbureau, vaste dienst, 32 uur per week als verpleegkundige. Ik werk dus op onregelmatige basis. Nu ben ik inmiddels 3 manden ziek wegens een operatie en ik ontvang loon 91%vh basisloon omdat zij onder de ABU vallen. Nu kees ik dat ik recht zou hebben op het gemiddelde van de ort van de 3 maanden voor mijn ziekte.. Mijn vraag is dan ook:geldt dit ook voor uitzendkrachten, vast contract, vallend onder het ABU cao?

 29. Het ABU cao ken ik niet maar ik heb het even opgezocht.
  Op blz. 55, hoofdstuk 5, artikel 53 punt 6 staat dat je recht hebt op 91% van het geldende loon. ORT is ook loon dus mijns inziens moeten ze dit ook doorbetalen. Misschien kun je even narekenen of het bedrag wat je nu ontvangt inderdaad 91% van het basisloon is of dat dit meer is. Het zou namelijk kunnen dat het ziekengeld ORT hierin meegenomen is. Je kunt de berekening opvragen bij de salarisadministratie van het detacheerbureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.